نویسنده = مجید رحیم پور
بررسی آزمایشگاهی مشخصه‌های جت غوطه‌ور در فرآیند هوادهی به مخزن سیال ساکن

دوره 13، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 23-37

10.22125/iwe.2023.168164

میثم سلطانی نژاد؛ مجید رحیم پور؛ محمدرضا مددی


بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب با تقاضای فازی در شرایط شکست یکی از لوله‌های شبکه

دوره 10، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 113-126

10.22125/iwe.2020.107096

سمیرا گوهری؛ مجید رحیم پور؛ کوروش قادری؛ محمد مهدی احمدی


مدیریت کیفی آب مخزن سد بافت از طریق آبگیری انتخابی از محل خروجی های سد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2

دوره 8، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 237-251

سپیده بیرامی پور؛ کوروش قادری؛ هادی حق جو؛ مجید رحیم پور


بررسی آزمایشگاهی اثر آستانه در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل در رسوبات چسبنده

دوره 5، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 1-15

محمد مهدی احمدی؛ مجتبی حسین‌نژاد؛ مجید رحیم پور


برآورد دبی جریان در مدل سرریز-دریچه مستطیلی با انقباض همگن در حالت دریچه آزاد و مستغرق

دوره 2، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 66-77

مریم حیدری؛ محمد مهدی احمدی؛ مجید رحیم پور