نویسنده = عبداله درزی نفت چالی
اثر کمپوست زباله شهری بر عملکرد کلزا و کارایی مصرف آب و نیتروژن

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 216-230

10.22125/iwe.2022.162634

هادی رزاقیان؛ مهدی جعفری تلوکلایی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ بهروز محسنی؛ سمانه دوستی پاشاکلایی


پیش‌بینی دما و تابش با مدل SDSM بر اساس سناریوهای RCP (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک قراخیل)

دوره 12، شماره 1، مهر 1400، صفحه 348-363

10.22125/iwe.2021.138350

احمد عسگری؛ عبداله درزی نفت چالی؛ مهدی نادی؛ سید فرهاد صابر علی


تاثیر آبیاری و زهکشی متناوب بر جذب و شاخص برداشت نیتروژن دو رقم برنج

دوره 11، شماره 4، تیر 1400، صفحه 123-140

10.22125/iwe.2021.133693

عبداله درزی نفت چالی؛ علی مختصی بیدگلی


بررسی اثر مدیریت آبیاری در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد دانه برنج

دوره 7، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 107-119

مهدی صالحی هیکویی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ علی شاهنظری؛ مهدی جعفری تلوکلایی


ارزیابی توسعه آب بندان ها برذخیره آب زیرزمینی و کاهش هزینه آبیاری برنج در استان مازندران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 90-101

فرید اجلالی؛ احمد اصغری؛ عبداله درزی نفت چالی؛ مریم دهقانی


عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زهکشی سطحی و زیرزمینی و ارزیابی مدل آکواکراپ

دوره 5، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 150-163

ابوالفضل ذبیحی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ ، مجتبی خوش روش


مقایسه عملکرد پوشش‌های معدنی و مصنوعی در زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری

دوره 5، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 138-150

مهدی جعفری تلوکلایی؛ علی شاهنظری؛ عبداله درزی نفت چالی


تحلیل مکانی و زمانی تغییرات آب مجازی گندم در استان سیستان و بلوچستان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 81-94

سمیرا سالاری؛ فاطمه کاراندیش؛ عبداله درزی نفت چالی