نویسنده = مهدی جعفری تلوکلایی
اثر کمپوست زباله شهری بر عملکرد کلزا و کارایی مصرف آب و نیتروژن

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 216-230

10.22125/iwe.2022.162634

هادی رزاقیان؛ مهدی جعفری تلوکلایی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ بهروز محسنی؛ سمانه دوستی پاشاکلایی


بررسی اثر مدیریت آبیاری در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد دانه برنج

دوره 7، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 107-119

مهدی صالحی هیکویی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ علی شاهنظری؛ مهدی جعفری تلوکلایی


مقایسه عملکرد پوشش‌های معدنی و مصنوعی در زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری

دوره 5، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 138-150

مهدی جعفری تلوکلایی؛ علی شاهنظری؛ عبداله درزی نفت چالی