نویسنده = مجتبی خوش روش
ارزیابی کیفی آب زیرزمینی برای مصارف شرب بر اساس شاخص‌های کیفیت آب

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 164-180

10.22125/iwe.2023.387366.1710

سید محمدرضا حسینی؛ مجتبی خوش‌روش؛ هاجر طاهری سودجانی؛ مرضیه قهرمان شهرکی؛ مسعود پورغلام آمیجی


ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد برنج تحت کشت آبیاری تناوبی

دوره 11، شماره 1، مهر 1399، صفحه 305-320

10.22125/iwe.2020.114972

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مجتبی خوش روش


بررسی کلیماتولوژی آهنگ تغییرات خط ساحلی خلیج میانکاله

دوره 10، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 188-200

10.22125/iwe.2020.107101

میثم عابدین پور؛ رضا نوروز ولاشدی؛ مجتبی خوش روش؛ مهدی مکاری؛ دانیال قربانی


شبیه سازی سری زمانی جریان در محل خروجی سد شهید رجایی با استفاده از مدل SWAT

دوره 10، شماره 1، آبان 1398، صفحه 66-80

10.22125/iwe.2019.95875

صدیقه نیکخو امیری؛ ، مجتبی خوش روش؛ رضا نوروز ولاشدی


تاثیر میدان مغناطیسی و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر دبی قطره‌چکان‌ها

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 180-192

10.22125/iwe.2019.87392

علی قدمی فیروزآبادی؛ مسعود پورغلام؛ ، مجتبی خوش روش


شبیه‌سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 6، شماره 1، آذر 1394، صفحه 166-179

، مجتبی خوش روش؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ پویا شیرازی؛ محمد حسین نجفی مود


عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زهکشی سطحی و زیرزمینی و ارزیابی مدل آکواکراپ

دوره 5، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 150-163

ابوالفضل ذبیحی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ ، مجتبی خوش روش