نویسنده = سعید فرزین
‌‌بررسی عددی تأثیر زوج آبشکن‌های محافظ بر آبشستگی اطراف آبشکن‌های سری

دوره 13، شماره 1، مهر 1401، صفحه 34-50

10.22125/iwe.2022.158505

سهراب کریمی؛ حجت کرمی؛ خسرو حسینی؛ سعید فرزین


مدل بهینه‌سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت

دوره 9، شماره 1، آذر 1397، صفحه 46-60

سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ مهدی ولیخان انارکی؛ محمد احترام


مطالعه عددی اثر اندرکنش پایه پل و تکیه‌گاه مستطیلی بر خصوصیات جریان

دوره 8، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 62-77

سمیه انجم روز؛ حجت کرمی؛ خسرو حسینی؛ سعید فرزین


آنالیز عددی مشخصه‌های جریان عبوری از سرریز استوانه‌ای با استفاده از مدل Flow3D

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-18

حجت کرمی؛ سعید فرزین؛ الهام ضمیری؛ شهاب نیّر


تحلیل سه‌بعدی تأثیر تکیه‌گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D

دوره 7، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 16-31

حجت کرمی؛ خسرو حسینی؛ سعید فرزین؛ محمدرضا نیک پور؛ سمیه انجم روز