نویسنده = جواد رمضانی مقدم
تاثیر تغییر کاربری اراضی بر شاخص‌های طول درشت مویینگی و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از نفوذسنج دیسک مکشی

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 306-322

10.22125/iwe.2022.295621.1533

یاسر حسینی؛ پیمان باقری؛ جواد رمضانی مقدم؛ علی رسول زاده


بررسی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره در آبخوان دشت اردبیل

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 333-353

10.22125/iwe.2022.162670

شاهین فضابخش؛ علی رسول زاده؛ جواد رمضانی مقدم؛ مهدی اسماعیلیان


اثر کم‌آبیاری با آب شور بر عملکرد و صفات رویشی گیاه اسفناج (Spinacia Oleraceae L.) در یک اقلیم خشک

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 92-110

10.22125/iwe.2021.142026

هادی دهقان؛ مهدی مکاری؛ مسعود محمدی؛ جواد رمضانی مقدم


تعیین رابطه فرونشست زمین و افت سطح آب‌زیرزمینی با دو روش تداخل سنجی راداری و ایستگاه ثابت GPS (مطالعه موردی: دشت سلماس)

دوره 11، شماره 1، مهر 1399، صفحه 168-182

10.22125/iwe.2020.114960

کیوان زارعی؛ علی رسول زاده؛ مرتضی صدیقی؛ غلامرضا احمدزاده؛ جواد رمضانی مقدم