نویسنده = رضا نوروز ولاشدی
بررسی کلیماتولوژی آهنگ تغییرات خط ساحلی خلیج میانکاله

دوره 10، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 188-200

10.22125/iwe.2020.107101

میثم عابدین پور؛ رضا نوروز ولاشدی؛ مجتبی خوش روش؛ مهدی مکاری؛ دانیال قربانی


شبیه سازی سری زمانی جریان در محل خروجی سد شهید رجایی با استفاده از مدل SWAT

دوره 10، شماره 1، آبان 1398، صفحه 66-80

10.22125/iwe.2019.95875

صدیقه نیکخو امیری؛ ، مجتبی خوش روش؛ رضا نوروز ولاشدی