نویسنده = اباذر اسمعلی عوری
ارزیابی کارایی و واسنجی مدل BILAN در برآورد رواناب ماهانه جریان در تعدادی از رودخانه‌های دارای آمار استان اردبیل

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 95-110

10.22125/iwe.2022.323132.1588

حمیده درجزی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ زینب حزباوی؛ محمد گلشن


برآورد منحنی‌های فروکش اصلی (MRC) جریان رودخانه‌ای در ایستگاه‌های هیدرومتری استان اردبیل

دوره 11، شماره 4، تیر 1400، صفحه 53-68

10.22125/iwe.2021.133681

ناهیده پرچمی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رسول ایمانی


اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با مدل هیدرولوژیکی IHACRES در برخی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 178-189

10.22125/iwe.2019.100750

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ محمد گلشن


تعیین سهم مشارکت مؤلفه‌های هیدروگراف در جریان رودخانه‌ای برخی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان اردبیل

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 56-71

ابراهیم عسگری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری