نویسنده = محمود شفاعی بجستان
بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل با حضور صفحه‌ی مستغرق متصل به آن

دوره 5، شماره 1، آذر 1393، صفحه 56-65

خیراله خادمی؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین خزیمه نژاد


بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی تنش برشی بحرانی برای فرسایش سطحی بستر چسبنده

دوره 2، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 78-94

حسام فولادفر؛ منوچهر فتحی مقدم؛ محمود شفاعی بجستان


طراحی قطر سنگ‌چین در اطراف تکیه‌گاه پل واقع در قوس رودخانه

دوره 1، شماره 4، شهریور 1390، صفحه 35-45

مهوش منصوری هفشجانی؛ محمود شفاعی بجستان


تخمین عمق آبشستگی در محل پایه‌های پل با استفاده ازمدل ریاضی FASTER

دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 57-68

مریم شیخ‌الاسلامی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سید محمود کاشفی‌پور