کلیدواژه‌ها = مدیریت آب
تاثیر آبیاری و زهکشی متناوب بر جذب و شاخص برداشت نیتروژن دو رقم برنج

دوره 11، شماره 4، تیر 1400، صفحه 123-140

10.22125/iwe.2021.133693

عبداله درزی نفت چالی؛ علی مختصی بیدگلی


شناسایی چالش‌ها و الزامات مدیریت بهینه آب در کشاورزی (مورد مطالعه: استان مازندران)

دوره 10، شماره 4، تیر 1399، صفحه 272-288

10.22125/iwe.2020.110310

فاطمه شفیعی؛ فاطمه جعفری صیادی؛ پریسا نوری درزیکلایی


بررسی اثر مدیریت آبیاری در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد دانه برنج

دوره 7، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 107-119

مهدی صالحی هیکویی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ علی شاهنظری؛ مهدی جعفری تلوکلایی