کلیدواژه‌ها = رسوب‌گذاری
بررسی عددی تغییرات بستر فرسایش‌پذیر اطراف خط لوله مستغرق تحت اثر صفحه محافظ

دوره 14، شماره 1، مهر 1402، صفحه 35-56

10.22125/iwe.2022.357887.1664

شهاب نیر؛ خسرو حسینی؛ مهران خیرخواهان؛ سید فرهاد موسوی


بررسی عددی تاثیر ارتفاع و محل تیغه بر رسوب گذاری در حوضچه ته نشینی

دوره 9، شماره 4، تیر 1398، صفحه 52-67

10.22125/iwe.2019.90247

الهام سعیدی؛ احسان بهنام طلب؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS

دوره 4، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 12-23

آزاده جباری؛ احمد حسینی؛ حقی آبی حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده؛ عبدالکریم بهنیا