کلیدواژه‌ها = تحلیل حساسیت
بررسی متغیرهای هواشناسی مؤثر در روند تبخیر-تعرق مرجع در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 310-333

10.22125/iwe.2022.150750

سمیه حجابی؛ حسن رضائیان؛ محمد امین وظیفه خواه


تعیین مدل تولید اقلیمی عملکرد گندم دیم شمال استان خوزستان

دوره 8، شماره 1، مهر 1396، صفحه 125-138

امیر ناصرین؛ سید محمد سعید موسوی


تحلیل حساسیت عوامل مؤثر در هوادهی سرریز با استفاده از روش‌های هوشمند مصنوعی و ANFIS

دوره 5، شماره 1، آذر 1393، صفحه 83-95

امین مهدوی میمند؛ جواد احدیان؛ محمد احترام