کلیدواژه‌ها = روند دما
آشکارسازی تغییر اقلیم در غرب ایران با توجه به تغییرات دما

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 10-25

فرشته قیامی شمامی؛ صفر معروفی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ حمید زارع ابیانه؛ مجید حیدری


تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما، بارش و خشکسالی‌های استان همدان

دوره 1، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 47-58

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ وحید یزدانی