کلیدواژه‌ها = لایسیمتر
بررسی استفاده از آب آلوده به فلزات سنگین با آبیاری زیرزمینی در کشت کلزا

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 135-155

10.22125/iwe.2021.142030

عبدالمجید لیاقت؛ محمد صالح؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ علیرضا حسن اقلی؛ مهدی پورسعیدی


مقایسه نیاز آبی و ضریب گیاهی کشت‌های اول و دوم برنج رقم طارم هاشمی (منطقه خزر آباد)

دوره 9، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 159-167

10.22125/iwe.2019.88680

مریم بابایی؛ محمود مشعل؛ علی شاهنظری؛ بهزاد آزادگان


تعیین ضرایب تبخیر- تعرق ماهانه گندم زمستانه با استفاده از روشهای مختلف تخمین تبخیر- تعرق و تشت تبخیر در دشت قزوین

دوره 8، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 107-121

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ ارش تافته؛ اصلان اگدرنژاد؛ ، صفورا اسدی کپورچال


برآورد ضریب گیاهی و تبخیر – تعرق گندم رقم گاسکوژن در مشهد با استفاده از روش تراز انرژی

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 58-68

مریم قائمی بایگی؛ محمود رائینی سرجاز؛ محمد موسوی بایگی