کلیدواژه‌ها = رسوب
بررسی آزمایشگاهی کاهش آبشستگی اطراف پایه‌های اسکله ساحلی با استفاده از سازه‌های مثلثی

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 40-62

10.22125/iwe.2022.146378

مصطفی فرجیان؛ امیرعباس کمان بدست؛ علی سلاجقه؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر پره‌های مستغرق درکاهش آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل

دوره 7، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 1-15

صمد امامقلی زاده؛ ابراهیم نوحانی؛ فروغ فرهادی؛ خلیل اژدری


تعیین مناسبت‌ترین روش تجربی برآوردSDR با استفاده از مدل EPM و خصوصیات فیزیکی حوزه؛ مطالعه موردی حوزه آبخیزقورچای، استان گلستان

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 19-28

امید اسدی نلیوان؛ محسن محسنی ساروی محسنی ساروی؛ انور سور؛ علی دسترنج؛ سیاوش طائی