کلیدواژه‌ها = تغییرات اقلیمی
ارزیابی تأثیرات تغییرات اقلیم و خشکسالی بر شاخص فقر آب در دشت فسا

دوره 11، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 289-304

10.22125/iwe.2021.128206

نبی اله یزدی؛ سید نعمت اله موسوی؛ عبدالرسول شیروانیان؛ عبدالرسول زارعی


ارزیابی شاخص‌های اقلیمی و روند کلی تغییرات اقلیم؛ مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز.

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 138-150

امیر سالاری؛ محمد توکل صدر آبادی؛ عبدالرسول زارعی؛ مهدی بهرامی