کلیدواژه‌ها = زمین آمار
هشدار اولیه بیابان‌زایی آبخوان دشت مشهد بر اساس پیش‌بینی پارامترهای کمی و کیفی آب زیرزمینی

دوره 11، شماره 4، تیر 1400، صفحه 382-399

10.22125/iwe.2021.133771

مهدی گل افشانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ ، آرش ملکیان؛ خالد احمدآلی؛ سمانه باقری


بررسی نقشه های آنومالی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبریز جیرفت)

دوره 10، شماره 1، آبان 1398، صفحه 93-107

10.22125/iwe.2019.95877

محمد نادریان فر؛ کرامت نژاد افضلی؛ فاطمه بیاتانی


بررسی توزیع مکانی و زمانی نیاز آبی گیاه ذرت با استفاده از روش‌های ژئواستاتیستیک در استان خوزستان

دوره 7، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 123-136

یاسین بلدی؛ زهرا ایزدپناه؛ منا گلابی؛ محمد الباجی


ارزیابی روش‌های زمین‌آمار در پهنه‌بندی شدت خشک‌سالی استان آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 151-165

عارف صابری؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی


تخمین سطح ایستابی با استفاده از یک روش ترکیبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در دشت رامهرمز

دوره 4، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 26-38

رضا زمانی احمدمحمودی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حیدر زارعی؛ فریدون رادمنش