کلیدواژه‌ها = AHP
بررسی عوامل مؤثر بر سیل خیزی حوضة آبریز ماهنشان-انگوران

دوره 14، شماره 1، مهر 1402، صفحه 1-17

10.22125/iwe.2022.263490.1457

فرشته مدرسی؛ انیس حسنی؛ کیومرث ابراهیمی


کاربرد شاخص فقر آبی در تجزیه و تحلیل فضایی تنش آبی در منطقه سیستان

دوره 13، شماره 1، مهر 1401، صفحه 383-402

10.22125/iwe.2022.158534

زهرا غفاری مقدم؛ علی سردارشهرکی؛ فاطمه بیدرنامنی


مکان‌یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از تلفیق GIS و AHP (مطالعه موردی: حاشیه کویر لوت، کرمان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 116-128

محمد بحرالعلوم؛ محمود رضا ملایی نیا؛ محمدرضا امینی‌زاده بزنجانی