کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
تخمین پارامترهای مدل غیرخطی نوع پنجم ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین شاهین هریس

دوره 11، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 128-141

10.22125/iwe.2021.128119

سعید خلیفه؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی؛ وحید خلیفه


بهینه سازی شبکه های آبیاری با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات توسعه یافته و برنامه ریزی خطی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 187-199

حسن ترابی؛ حسن گلیج؛ دانیال میرشاهی؛ بابک شاهی نژاد


تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 1، آذر 1390، صفحه 52-61

حامد کیافر؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیر حسین ناظمی؛ هادی ثانی خانی


تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 52-61

حامد کیافر؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ هادی ثانی خانی