کلیدواژه‌ها = شالیزار
اثر کمپوست زباله شهری بر عملکرد کلزا و کارایی مصرف آب و نیتروژن

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 216-230

10.22125/iwe.2022.162634

هادی رزاقیان؛ مهدی جعفری تلوکلایی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ بهروز محسنی؛ سمانه دوستی پاشاکلایی


ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد برنج تحت کشت آبیاری تناوبی

دوره 11، شماره 1، مهر 1399، صفحه 305-320

10.22125/iwe.2020.114972

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مجتبی خوش روش


بررسی اثر مدیریت آبیاری در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد دانه برنج

دوره 7، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 107-119

مهدی صالحی هیکویی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ علی شاهنظری؛ مهدی جعفری تلوکلایی


ارزیابی توسعه آب بندان ها برذخیره آب زیرزمینی و کاهش هزینه آبیاری برنج در استان مازندران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 90-101

فرید اجلالی؛ احمد اصغری؛ عبداله درزی نفت چالی؛ مریم دهقانی


اهمیت مهندسی ارزش در پروژه‌‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری؛ مطالعه موردی شهرستان آمل، استان مازندران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-10

بابک مومنی؛ جمال عباس پلنگی؛ بابک اقدسی؛ کیانفر پیامنی؛ علیرضا سپهوند