کلیدواژه‌ها = فرسایش
بررسی آزمایشگاهی کاهش آبشستگی اطراف پایه‌های اسکله ساحلی با استفاده از سازه‌های مثلثی

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 40-62

10.22125/iwe.2022.146378

مصطفی فرجیان؛ امیرعباس کمان بدست؛ علی سلاجقه؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی


مدل ریاضی محاسبه نرخ فرسایش دیواره رودخانه مطالعه موردی: رودخانه زاینده‌رود

دوره 10، شماره 4، تیر 1399، صفحه 115-126

10.22125/iwe.2020.110073

سمیرا رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کوروش قادری


مطالعه آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق در حفاظت از ساحل خارجی رودخانه

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 41-61

10.22125/iwe.2019.100723

هانیه حقیقت پناه؛ پیام خسروی نیا؛ علی حسین زاده دلیر


برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS

دوره 4، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 12-23

آزاده جباری؛ احمد حسینی؛ حقی آبی حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده؛ عبدالکریم بهنیا


تغییرات مورفولوژی رودخانه پلرود در پایین‌دست سد، قبل و بعد از احداث سد در مقیاس کوتاه‌مدت

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 59-70

مینا سیفی‌زاده؛ علیرضا عمادی؛ رامین فضل اولی


تعیین مناسبت‌ترین روش تجربی برآوردSDR با استفاده از مدل EPM و خصوصیات فیزیکی حوزه؛ مطالعه موردی حوزه آبخیزقورچای، استان گلستان

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 19-28

امید اسدی نلیوان؛ محسن محسنی ساروی محسنی ساروی؛ انور سور؛ علی دسترنج؛ سیاوش طائی