کلیدواژه‌ها = شاخص بارش استاندارد
بررسی خشکسالی درنیمه جنوبی استان گلستان با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها و GIS

دوره 9، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 125-142

10.22125/iwe.2019.88677

ام البنی محمدرضاپور؛ میثم امیری؛ محبوبه ابراهیمی؛ امین امینی راکان


کاربرد مدل شبکه عصبی موجک در تخمین شاخص بارش استاندارد

دوره 7، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 81-96

حمیدرضا باباعلی؛ رضا دهقانی


تحلیل شدت- مدت- فراوانی خشکسالی و روند تغییر بارش در شیراز

دوره 6، شماره 1، آذر 1394، صفحه 59-74

مهدی بهرامی؛ محمد توکل صدر آبادی؛ عبدالرسول زارعی