کلیدواژه‌ها = مدل آزمایشگاهی
بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در خلیج میانی

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 63-80

10.22125/iwe.2022.146384

فاطمه زهرا اسدی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ اسماعیل کردی؛ امیراحمد دهقانی


مطالعه آزمایشگاهی و عددی تأثیر نانورس بر کاهش تلفات نشت آب از آببندان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 62-75

مرضیه بهاری؛ علیرضا عمادی؛ علی شاهنظری