کلیدواژه‌ها = مدلسازی
بررسی تأثیر غلظت جریان ورودی به ستون بستر ثابت بر روی حذف کادمیم توسط جاذب کنوکارپوس

دوره 9، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 182-194

10.22125/iwe.2019.88684

پژمان پورمحمدی؛ معصومه فراستی؛ بهنام فرهادی؛ مقداد پیر صاحب