موضوعات = اقتصاد آب
تحلیل نابرابری اقتصادی،پایداری و مصرف آب در کشورهای عضو همکاری اقتصادی

دوره 13، شماره 1، مهر 1401، صفحه 369-382

10.22125/iwe.2022.158533

سمیه نقوی؛ هاجر اثنی عشری؛ ندا بنی اسدی


کاربرد شاخص فقر آبی در تجزیه و تحلیل فضایی تنش آبی در منطقه سیستان

دوره 13، شماره 1، مهر 1401، صفحه 383-402

10.22125/iwe.2022.158534

زهرا غفاری مقدم؛ علی سردارشهرکی؛ فاطمه بیدرنامنی


برآورد ترازتجاری آب مجازی محصولات کشاورزی استان همدان

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 338-357

10.22125/iwe.2021.142419

حمید بلالی؛ مصطفی بنی اسدی؛ لیلا مظفری


تحلیل شاخص‌های کمبود آب و شبکه حکمرانی آب در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ایران

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 394-413

10.22125/iwe.2021.142420

سید سعید نبوی؛ رئوف مصطفی زاده؛ رقیه آسیابی‌هیر