ارزیابی روش هیبرید جهت تحلیل منطقه ای جریان کمینه در استان مازندران

دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 1-9

محبوبه میرزاحسینی؛ محسن محسنی ساروی؛ غلامرضا زهتابیان


بررسی آزمایشگاهی روش‌های مختلف طراحی مدول تیغه‌ای

دوره 1، شماره 4، شهریور 1390، صفحه 1-13

محمد بی‌جن‌خان؛ صلاح کوچک‌زاده؛ هاجر ساوری


تهیه نقشه قابلیت آبیاری اراضی کشاورزی آبهای زیرزمینی دشت مهران در محیط GIS

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-9

حاجی کریمی؛ فتح الله نادری؛ ذوالفقار مهدی زاده


ارزیابی شدت بیابان‌زایی با معیار آب زیرزمینی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مطالعه موردی زرین دشت فارس

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 1-10

رضا ذاکری‌نژاد؛ مسعود مسعودی؛ رشید فلاح شمسی؛ فخرالدین افضلی


بررسی تطابقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه سراب صیدعلی

دوره 3، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-11

مهران لشنی زند؛ بهروز پروانه؛ کیانفر پیامنی؛ علیرضا سپهوند


اهمیت مهندسی ارزش در پروژه‌‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری؛ مطالعه موردی شهرستان آمل، استان مازندران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-10

بابک مومنی؛ جمال عباس پلنگی؛ بابک اقدسی؛ کیانفر پیامنی؛ علیرضا سپهوند


حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه‌ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 1-13

حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ فریبرز عباسی؛ مریم نوابیان


ارزیابی برخی معادلات نفوذ آب در خاک در کاربری‌های مختلف در حوزه آبخیز کجور

دوره 4، شماره 1، آذر 1392، صفحه 1-13

مائده کاوسی؛ مهدی وفاخواه؛ محمدحسین مهدیان


بررسی میزان کارایی مدل SDSM در شبیه‌سازی شاخص‌های دمایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-17

علی‌جان آبکار؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کریم سلیمانی؛ هرمزد نقوی


اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف

دوره 5، شماره 1، آذر 1393، صفحه 1-13

فریده السادات هاشمی نسب خبیصی؛ محمد موسوی بایگی؛ بهرام بختیاری؛ محمد بنایان اول


مسائل ژئوتکنیکی خاک‌های مسأله‌دار جهت احداث کانال‌های آبیاری بر روی آن‌ها

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 1-10

محسن رضائی؛ محمد غفوری؛ رسول اجل لوئیان؛ میثم صفویان


ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت کرمانشاه

دوره 5، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-16

محمد رحمتی؛ حمیدرضا مرادی؛ رضا امیدی پور


بررسی آزمایشگاهی اثر آستانه در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل در رسوبات چسبنده

دوره 5، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 1-15

محمد مهدی احمدی؛ مجتبی حسین‌نژاد؛ مجید رحیم پور


ارزیابی روش‌های تحلیل شبکه توزیع آب با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به فشار (ناحیه یک آب شهر ایلام)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-11

شکوفه شارونی زاده؛ جعفر مامی زاده؛ جواد سروریان


مقایسه‌ی کارایی روش آنیلینگ با سایر روش‌های تحلیل هیدرولیکی شبکه‌های تحت فشار

دوره 6، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 1-17

سحر السادات رضویان؛ سیّد معزالدین نبـوی‌همدانی؛ حسین بابازاده