بررسی خصوصیات ساختگاه سد زیرزمینی رمشک با تاکید بر نقش گسل‌ها در محور انتخابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر

10.22125/iwe.2021.128200

چکیده

دهستان رمشک از توابع شهرستان قلعه گنج در استان کرمان، که دارای اقلیم خشک می­باشد. یکی از راهکارهای مفید در مبارزه با بحران آب و کم آبی خصوصا در اقلیم­های خشک، احداث سدهای زیر زمینی می­باشد. برای اینکه یک سد زیرزمینی از بازدهی مناسب برخوردار باشد تلفیقی صحیح و بهینه از محل قرار گیری سد و مهندسی سازه سد زیرزمینی لازم می­باشد، چرا که وجود نقصان و اشتباه در تخمین هریک از این دو عامل باعث کاهش کارایی سدزیرزمینی به نحو چشمگیر می­گردد. در این پژوهش بر اساس مهمترین فاکتورهای مورد نیاز در انتخاب یک مکان مناسب برای احداث سد زیرزمینی، محور پیشنهاد شده برای سد زیرزمینی رمشک، با توجه به مطالعات دفتری، بررسی های صحرایی، انجام مطالعات زمین شناسی مهندسی و اکتشافات ژئوفیزیکی، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تصاویر ماهواره­ای و داده­های حاصل از حفاری و روش­های ژئوفیزیکی، در محل محور انتخابی یک گسل وجود دارد که ضخامت آبرفت در محل تقاطع گسل و محور انتخابی 32 متر می­باشد. بر اساس طبقه بندی متحد آبرفت در محل محور، عمدتا SC می­باشد که با افزایش عمق و بر اساس نتایج SPT و لوفران، بسیار متراکم شده و از نفوذ پذیری آن کاسته شده است. فشردگی عمقی آبرفت و وجود سیمان کلسیتی دانه­ها از عمق 15 متر به پایین و بالا بودن سطح آب تا 7 متری سطح زمین، نشان دهنده این است که گسل محل محور، قدرت آبکشی زیادی نداشته و محور پیشنهاد شده اگر چه یک گزینه ایده آل نیست ولی با توجه به شرایط منطقه­ای و اقتصادی برای ساخت سد زیرزمینی مناسب است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Characteristics of Rameshk Underground Dam Site with an emphasis on the faults' role in the selected axis

نویسندگان [English]

  • Iman Aghamolaie 1
  • Mohammad Reza Aminizadeh 2
  • Shahram Shafiee Bafti 3
2 Natural Resources Organization of Kerman, Kerman, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Rameshk is one of the villages of Ghaleh Ganj city in Kerman province. Construction of underground dams is one of the most effective ways to deal with water crisis and dehydration, especially in arid climates such as this village. For an underground dam to have an efficient yield, an accurate and optimal combination of the location of the dam and the engineering of the underground dam is necessary. In this regard, the failure and error in estimating either of these factors significantly lower the efficiency of the underground dam. In this study, considering the most important factors required in selecting a suitable site for underground dam construction, the proposed axis for Rameshk Dam underground is investigated through desktop studies, field surveys, engineering geological studies, and geophysical exploration. According to the satellite images and data from drilling and geophysical methods, there is a fault at the selected axis. Also, the thickness of the alluvium at the intersection of the fault and the selected axis is 32 m. The results show that the alluvial in the location of the selected axis is mainly of SC type. Based on SPT and Lefranc test data, the results show that with increasing the depth, the dam site is highly dense and permeability is reduced. Alluvial compaction with increasing depth, calcite cement between grains from depths of 15 m and below, and the water table at a depth of 7 m indicate that the probable fault location of the proposed axis does not have much drainage power. Although it is not an ideal option, it is suitable for constructing an underground dam regarding the regional and economic conditions of the study area.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Underground Dam
  • Arid climate
  • Rameshk
  • Fault
 
آقاملایی، ا.، غ.ر. لشکری پور. م. غفوری. 1393. بررسی فاکتورهای مؤثر در اجرای سدهای زیرزمینی (مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان). فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، شماره 17 ص 82-67.
امینی زاده بزنجانی، م. ر. 1379. سد خاکی زیر زمینی کندر کهنوج الگویی مناسب جهت کاهش اثرات خشکسالی، اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی. صفحه 519-509.
Basmaci, Y. 1983. Underground dams for groundwater development, Summary of paper to be presented at the groundwater technology divisions education section, International water well exposition St Louis, USA, Ground Water, 522 PP.
 Dahlin, t., M. hallberg and C. Hasteen. 1984. The water situation around Chabwira. mberengwa district.-Midlands  province,  Zimbabwe. University of lund, LUTWDG/ TVTG, 80 PP.
Dortaj, A., S. Maghsoudy, F. Doulati Ardejani and Z. Eskandari. 2019.  A hybrid multi-criteria decision making method for site selection of subsurface dams in semi-arid region of Iran. Groundwater for Sustainable Development.
Forzieri, G, Gardenti, M, Caparrini, F and Castelli, F., 2008. "A methodology for the pre-selection of suitable sites for surface and underground small dams in arid areas: A case study in the region of Kidal", Mali. Physics and Chemistry of the Earth 33, pp 74–85.
Garagunis, C.N. 1981. Construction of an impervious diaphragm for improvement of a Subsurface water reservoir and simulations protection from migrating salt water, Bulletin of International Association Engineering Geology, 24, 169-172.
Giovanni, F., G. Marco and C. Fabio. 2008. A methodology for the pre-selection of suitable sites for surface and underground small dams in arid areas, A case study in the region of Kidal, Mali. Physics and Chemistry of the Earth, 33, 74–85.
Hansson, G. and A. Nilsson. 1986. Groundwater dams for rural supplies in developing countries. Ground water, 24, 497-506.
Helweg, O.J. and G. Smith. 1978. Appropriate technology for artificial aquifers. Ground water, 16, 144-148.
 Ishida, S., T. Tsuchihara, S. Yoshimoto and M. Imaizumil. 2011. Review Sustainable Use of Groundwater with Underground Dams. JARQ 45, 51 – 61.
Nilsson, A. 1988. Ground water dam for small-scale water supply. Intermediate technology publication ltd.
 Ouerdachi, L., H. Boutaghane, R. Hafsi, T. Boulmaiz Tayeb. And F. Bouzahar. 2012. Modeling of underground dams Application to planning in the semiarid areas (Biskra, Algeria). Energy Procedia 18, 426 – 437.
Pavlin, B. 1973.  Establishment of  subsurface Dams and  utilization  of  natural  subsurface Barriers  for  realization  of  underground storage  in  the coastal  karst  spring zones and their protection against seawater intrusion. In Trans. 11 th Int. Congress on large dams, 1, 487- 501.
Stengel, H.V. 1968. Wasserspeicherung inden sanden eines riuers, Wissenschaftliche forschung in sudwestafrika (7. Folge). John Meinert (Pty) Ltd., Windhoek, S.W.A., 54 pp.