بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه‌ی حرکت رسوبات غیرچسبنده‌ی غیریکنواخت در فلوم‌های مستطیلی تحت شیب‌های مثبت و معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، ایران_ شهرکرد

چکیده

لحظه­ای را که ذرات رسوبی در مسیر جریان شروع به حرکت می­کنند، اصطلاحاً آستانه­ی حرکت رسوبات می­نامند. تاکنون مطالعات زیادی در خصوص تعیین سرعت آستانه­ی حرکت رسوبات غیرچسبنده­ی یکنواخت در کانال­های روباز با شیب مثبت انجام شده و روابط یا نمودارهایی در این زمینه ارائه شده است، اما مطالعات در خصوص رسوبات غیرچسبنده­ی غیریکنواخت به ویژه در شیب معکوس بسیار اندک می­باشد. در این تحقیق با استفاده از یک فلوم آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل ابعادی، شرایط آستانه­ی حرکت ذرات رسوبی غیرچسبنده­ی غیریکنواخت بررسی گردید. دراین آزمایش­ها 9 نمونه رسوب غیرچسبنده­ی غیریکنواخت با اندازه و ضریب یکنواختی مختلف در سه شیب مثبت 0005/0، 001/0 و 002/0 و سه شیب معکوس 0005/0، 001/0 و 002/0 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان­ داد که با افزایش شیب مثبت، پارامتر پایداری ذره کاهش و با افزایش شیب معکوس پارامتر پایداری ذره افزایش می­یابد. همچنین نتایج نشان داد با افزایش پارامتر اندازه ذره پارامتر پایداری ذره کاهش و با افزایش ضریب یکنواختی رسوبات، پارامتر پایداری ذره، افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Investigation of Incipient Motion Velocity of Non-uniform Non-cohesive Sediments in the Rectangular Flume Under Positive and Reverse Slopes

نویسندگان [English]

  • Hossien khozeymehnehad 1
  • Mohammadhossien Najafimood 2
  • Mazloom shahraki Rasoul 3
1 Assistant Professor, Department of water Engineering, University of Birjand
2 Assistant Professor, Department of water Engineering, University of Birjand
3 Graduate student of Irrigation and Drainage of University of Birjand,, Iran
چکیده [English]

It is so called inception motion of sediments when sediment particles begin to move in a flow. So far numerous studies have been performed about the determination of inception motion of uniform non-cohesive sediments in the open channels with the positive slope and relations or graphs in this topic have been presented however, there are a few studies about inception motion of non-uniform non-cohesive sediments in the channels with the negative slope. In this research, conditions of inception motion of non-uniform non-cohesive sediments were investigated by using a laboratory flume and dimensional analysis. The 9 samples of non-uniform non-cohesive sediments with different size and uniformity coefficient at three positive slopes 0/0005, 0/001, 0/002 and three negative slopes, 0.0005, 0.001, 0.002 were examined in this experiment. Results showed that by increasing the positive slope, the stability parameter of particle reduces and by increasing negative slope, the stability parameter of particle increases. Moreover, results showed that by increasing particle size parameter, particle stability parameter reduces and by increasing the uniformity coefficient of sediments, particle stability parameter increases

کلیدواژه‌ها [English]

  • : incipient motion velocity
  • non-uniform non-cohesive sediment
  • positive and reverse slopes
  • rectangular flume
It is so called inception motion of sediments when sediment particles begin to move in a flow. So far numerous studies have been performed about the determination of inception motion of uniform non-cohesive sediments in the open channels with the positive slope and relations or graphs in this topic have been presented however, there are a few studies about inception motion of non-uniform non-cohesive sediments in the channels with the negative slope. In this research, conditions of inception motion of non-uniform non-cohesive sediments were investigated by using a laboratory flume and dimensional analysis. The 9 samples of non-uniform non-cohesive sediments with different size and uniformity coefficient at three positive slopes 0/0005, 0/001, 0/002 and three negative slopes, 0.0005, 0.001, 0.002 were examined in this experiment. Results showed that by increasing the positive slope, the stability parameter of particle reduces and by increasing negative slope, the stability parameter of particle increases. Moreover, results showed that by increasing particle size parameter, particle stability parameter reduces and