دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، اردیبهشت 1403 
بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در مقاطع مرکب مستقیم

صفحه 20-41

10.22125/iwe.2022.343462.1631

مهدی مفتاح هلقی؛ مهرزاد برزگر کلیجی؛ اسماعیل کردی؛ عبدالرضا ظهیری


ارزیابی مدل آکواکراپ تحت سناریوهای مختلف آبیاری در شرایط آب و هوای استان خوزستان

صفحه 77-95

10.22125/iwe.2023.414032.1743

سیدمحمدسعید موسوی؛ محمد الباجی؛ عبدعلی ناصری؛ منا گلابی؛ محمدرضا مرادی تلاوت


برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی دشت جیرفت

صفحه 131-153

10.22125/iwe.2023.396203.1717

فرخنده عارفی زاده؛ مهدیه امیری نژاد؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ ام البنین بذرافشان


آبشویی صحرایی و ارزیابی مدل‌های نظری و تجربی آبشویی خاک دشت سیستان

صفحه 194-211

10.22125/iwe.2023.416450.1750

سید رضا طباطبایی؛ محمد مهدی چاری؛ پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری


ارزیابی مدل هیدرولوژیکیSWAT ،در شرایط اقلیم، حوزه آبخیز تجن

صفحه 358-375

10.22125/iwe.2023.365708.1679

رحمان علی حق شناس گتابی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ هادی رزاقیان؛ بابک مومنی