دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 1-81 
شبیه سازی حرکت شوری درخاک با استفاده ازمدل HYDRUS-2D

صفحه 59-70

علی اصغر میرزایی؛ امیرحسین ناظمی