دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، آذر 1391، صفحه 1-122 
بررسی تطابقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه سراب صیدعلی

صفحه 1-11

مهران لشنی زند؛ بهروز پروانه؛ کیانفر پیامنی؛ علیرضا سپهوند


شبیه‌سازی خصوصیات هیدرولیکی زهکش‌های زیرزمینی با استفاده از مدل CFD

صفحه 26-37

علی‌اصغر میرزایی؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف‌ صدرالدینی


برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک

صفحه 38-49

جواد امیدوار؛ کامران داوری؛ صالح ارشد؛ محمد موسوی بایگی؛ مرتضی اکبری؛ علیرضا فرید حسینی


تحلیل فراوانی سیل با استفاد از تبدیل موجک‌ها (مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی پلرود)

صفحه 77-88

سجاد شهابی؛ مسعودرضا حسامی کرمانی؛ عزیز حسین نژاد؛ بهمن پنجعلیزاده