دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، اسفند 1391، صفحه 1-113 
ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد

صفحه 11-18

محمدرضا زارع مهرجردی؛ عباس رضائی؛ مریم ضیاءآبادی؛ عطالله کاویان؛ کاکا شاهدی