دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، آذر 1394، صفحه 1-179 
تحلیل شدت- مدت- فراوانی خشکسالی و روند تغییر بارش در شیراز

صفحه 59-74

مهدی بهرامی؛ محمد توکل صدر آبادی؛ عبدالرسول زارعی


شبیه‌سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop

صفحه 166-179

، مجتبی خوش روش؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ پویا شیرازی؛ محمد حسین نجفی مود