دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، خرداد 1396، صفحه 1-180 
بررسی آزمایشگاهی تاثیر پره‌های مستغرق درکاهش آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل

صفحه 1-15

صمد امامقلی زاده؛ ابراهیم نوحانی؛ فروغ فرهادی؛ خلیل اژدری


امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف

صفحه 93-106

فاطمه شکریان؛ کریم سلیمانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ پوریا بی پروا