دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، خرداد 1397، صفحه 1-251 
تحلیل لرزه ای سدهای قوسی

صفحه 13-23

عمادالدین امین عباس؛ غالمعباس بارانی


مدلسازی عددی افت انرژی در تندآب با موانع مکعبی

صفحه 24-34

مصطفی میرزایی جشنی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ احمد فتحی؛ اصغر اکبری


استخراج قواعد انجمنی جهت تحلیل رفتار آبخوان شهرستان قزوین توسط الگوریتم Apriori

صفحه 140-152

سیدحسن میرهاشمی؛ پرویز حقیقت جو؛ فرهاد میرزایی؛ مهدی پناهی


حذف کادمیم از محلول آبی توسط نانوساختار پوشال نیشکر

صفحه 210-223

سهیلا فرزی؛ معصومه فراستی؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ مقداد پیر صاحب