اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن بنی اسدی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

mbaniasadi61gmail.com

سردبیر

کریم سلیمانی

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری

solaimani2001gmail.com

اعضای هیات تحریریه

عبدالکریم بهنیا

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
(پدر علم قنات ایران)

behnia1322yahoo.com

علی سلاجقه

استاد دانشگاه تهران

salajeghut.ac.ir

غلامرضا لشکری پور

استاد گروه آموزشی زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

lashkaripourum.ac.ir

حسین دهقانی سانیج

دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

dehghanisanijyahoo.com

علی شاهنظری

مهندسی آبیاری- منابع آب گروه آب/ مهندسی زراعی/علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ساری/ایران

aliponhyahoo.com

کارشناس نشریه

ندا بنی اسدی

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

Iranian Association of Irrigation and Water Engineering
nedabaniasadiymail.com

اعضای هیات تحریریه

خلیل قربانی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

k-ghorbani.profcms.gau.ac.ir/
ghorbani.khalilgmail.com
0000-0002-1901-4045

کاکا شاهدی

دانشیار، گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

k.shahedisanru.ac.ir

هرمزد نقوی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

naghaviiyahoo.com

معصومه فراستی

آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، و دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران

farasati2760gmail.com