نویسنده = آزاده جباری
تعداد مقالات: 1
1. برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS

دوره 4، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 12-23

آزاده جباری؛ احمد حسینی؛ حقی آبی حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده؛ عبدالکریم بهنیا