اهداف و چشم انداز

نشریه علمی پژوهشی هواشناسی کشاورزی به عنوان رسانه ای برای تبادل اطلاعات و نتایج پژوهش‌های علمی، فنی و تخصصی میان استادان، دانشمندان و مهندسین ایرانی و همچنین جوامع علمی و حرفه‌ای ملی و بین‌المللی و اعتلای سطح دانش در زمینه علوم هواشناسی کشاورزی می‌باشد.