مهم:

لطفا جهت آماده سازی مقاله پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان، فایل ساختار مقاله (تمپلت) را از منوی نامبرده دانلود کرده و مقاله را در این قالب ارسال فرمایید. بدیهی است، فصلنامه از پذیرفتن مقالاتی که خارج از این ساختار باشد معذور می باشد.

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

  نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1395 رتبه (Q1)  را کسب نموده است.

 

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، مهر 1401 

بررسی اثر رژیم‌های کم آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب خیار در اهواز

صفحه 161-175

10.22125/iwe.2022.158521

ساناز شکری؛ منا گلابی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ ناصر غالم زاده انصاری؛ دن استرو


تعیین الگوی کشت بهینه با رویکرد ردپا و کیفیت آب (مطالعه موردی: شهرستان بردسیر)

صفحه 403-420

10.22125/iwe.2022.158535

سمیرا سیستانی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ نسرین سیاری؛ سمیه امیرتیموری