مهم:

لطفا جهت آماده سازی مقاله پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان، فایل ساختار مقاله (تمپلت) را از منوی نامبرده دانلود کرده و مقاله را در این قالب ارسال فرمایید. بدیهی است، فصلنامه از پذیرفتن مقالاتی که خارج از این ساختار باشد معذور می باشد.

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

  نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1395 رتبه (Q1)  را کسب نموده است.

 

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
شماره جاری: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، فروردین 1401 

1. بررسی آزمایشگاهی اثر تراکم پوشش گیاهی بستر کانال بر رفتار هیدرولیکی جریان

صفحه 1-18

10.22125/iwe.2022.146375

ملیحه حاج غنی؛ سودابه گلستانی؛ محمد ذونعمت کرمانی؛ غالمعباس بارانی


3. بررسی آزمایشگاهی کاهش آبشستگی اطراف پایه‌های اسکله ساحلی با استفاده از سازه‌های مثلثی

صفحه 40-62

10.22125/iwe.2022.146378

مصطفی فرجیان؛ امیرعباس کمان بدست؛ علی سلاجقه؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی


4. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در خلیج میانی

صفحه 63-80

10.22125/iwe.2022.146384

فاطمه زهرا اسدی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ اسماعیل کردی؛ امیراحمد دهقانی


8. بررسی توزیع رطوبت با روش جدیدی از آبیاری با سفال (بخارآب- سفال)

صفحه 137-148

10.22125/iwe.2022.146395

سید یعقوب کریمی؛ حامد نوذری؛ علیرضا مهربانی بشار؛ مهران سپیددست؛ فردوس رحیمی؛ ژینو بهمنی؛ زهرا سلیمی؛ آیگین امیدی


11. مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه میناب با کاربرد شاخص پایداری اصلاح شده

صفحه 182-199

10.22125/iwe.2022.146398

سجاد مشایخی؛ کیومرث ابراهیمی؛ فرشته مدرسی؛ شهاب عراقی نژاد


19. ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت آبی و دیم کلزا با استفاده از روش ترکیبی فازی-سلسله مراتبی در شهرستان جیرفت

صفحه 334-354

10.22125/iwe.2022.146413

زهره افتخاری کنزرکی؛ مهدیه امیری نژاد؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ امان الله سلیمانی؛ محمد نادریان فر