نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

 

 نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1395 رتبه (Q1)  را کسب نموده است.

 

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.

 

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، زمستان 1399 

11. تحلیل دومتغیره شدت و مدت خشکسالی در ایستگاه های سنندج و سقز

صفحه 131-146

10.22125/iwe.2020.120726

نشاط جهان نمایی؛ پیام خسروی نیا؛ هادی ثانی خانی؛ رسول میرعباسی