بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چوپان، یحیی [1] آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران،
 • چیت ساز، نسترن [1] کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

 • طائی، سیاوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور مازندران
 • طالب‌زاده، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل
 • طاهری، مهدی [1] محقق، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران.
 • طاهری، مهدی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، دکتری، عضو هیئت علمی، زنجان
 • طاهری، میثم [1] محقق، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران.
 • طاهری تیزرو، عبداله [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، ایران
 • طایی سمیرمی، مجید [1] ژئوهیدرولوژی، دانشکده عمران و مهندسی محیط زیست
 • طباطبایی، سید حسن [1] دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • طبری، حسین [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • طبری، حسین [1] گروه مهندسی عمران، دانشگاه کاتولیک، لوون
 • طهماسبی، طیبه [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • طیاری، امید [1] گروه مهندسی عمران، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان

ظ

 • ظریف معظم، ملیحه [1] گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • ظهیری، جواد [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • ظهیری، جواد [3] استادیار، گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • ظهیری، عبدالرضا [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گرجی زاده، علی [1] 2 کارشناس ارشد هیدرولوژی و منابع آب، دانشجوی دکترا هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، شرکت مهندسین مشاور آب- خاک- انرژی جنوب، اهواز،
 • گرکانی نژاد مشیزی، زهرا [1] گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
 • گلابی، منا [1] گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
 • گلشن، محمد [1] دکتری آبخیزداری، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا، گیلان، ایران
 • گلمایی، حسن [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • گلیج، حسن [1] دانشکده کشاورزی, دانشگاه لرستان،
 • گلیج، حسن [3] سازه های آبی، دانشکده کشاورزی, دانشگاه لرستان
 • گنج خرم دل، ناصر [1] دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه اراک، اراک،
 • گنج خرم دل، ناصر [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • گنجی، فاطمه [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • گنجی خرم دل، ناصر [1] عضو هیئت علمی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک
 • گنجی نوروزی، زهرا [1] آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • گنجی نوروزی، زهرا [1] دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
 • گوهری، زهرا [1] مدیریت بیابان، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • گوهری، سعید [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران،
 • گوهری، سمیرا [1] سازه‌های آبی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

ل

م

ن

و

ه

ی

M

 • Masoud، مسعود [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان