اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی

مقالات باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده­(گان) باشد.

تکمیل فرم تعهدنامه، نویسنده(گان) را متعهد می‌نماید که مقاله پیشتر در مجلات داخلی و خارجی چاپ و یا به‌طور همزمان برای نشریه دیگری فرستاده نشده و تا دریافت پاسخ آخر از سوی سردبیر نشریه نیز، ارسال نخواهد شد.

نویسندگان در هنگام ارسال مقاله موظف به رعایت کلیه موارد مندرج در دستورالعمل تهیه مقاله بوده و در صورت عدم رعایت نکات فوق مرحله داوری به تعویق افتاده و مقاله جهت تصحیح عودت داده خواهد شد.

مسئولیت مطالب بیان شده در مقاله بر عهده نویسنده(گان) است.

نویسنده مسئول یکی از نویسندگان حائز رتبه دانشگاهی ( استادیار، دانشیار یا استاد) باشد که تمامی مکاتبات با ایشان انجام خواهد شد.

حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات بعد از طی مراحل داوری مجاز نمی باشد.

نشریه هواشناسی کشاورزی در رد یا قبول و اصلاح مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی خود را به اطلاع نویسنده(گان) می‌رساند.