اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن بنی اسدی

آبخیزداری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

mbaniasadi61gmail.com

سردبیر

محمد جواد خانجانی

رئیس انجمن مهندسی آب و آبیاری ایران

isiwe_kermanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

غلامعباس بارانی

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

gabuk.ac.ir
03433257190

عبدالکریم بهنیا

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز (پدر علم قنات ایران)

behnia1322yahoo.com

علی سلاجقه

استاد دانشگاه تهران

salajeghut.ac.ir

کریم سلیمانی

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری

solaimani2001gmail.com

غلامرضا لشکری پور

مهندسی زمین شناسی، زمین شناسی زیست محیطی،آبهای زیرزمینی استاد گروه آموزشی زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

lashkaripourum.ac.ir

حسین دهقانی سانیج

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

dehghanisanijyahoo.com