اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن بنی اسدی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

mbaniasadi61gmail.com

سردبیر

کریم سلیمانی

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری

solaimani2001gmail.com

اعضای هیات تحریریه

غلامعباس بارانی

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

gabuk.ac.ir
03433257190

عبدالکریم بهنیا

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
(پدر علم قنات ایران)

behnia1322yahoo.com

علی سلاجقه

استاد دانشگاه تهران

salajeghut.ac.ir

غلامرضا لشکری پور

استاد گروه آموزشی زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

lashkaripourum.ac.ir

حسین دهقانی سانیج

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

dehghanisanijyahoo.com

علی شاهنظری

مهندسی آبیاری- منابع آب گروه آب/ مهندسی زراعی/علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ساری/ایران

aliponhyahoo.com