نویسنده = حسن خسروی
پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در دشت جیرفت و ارتباط آن با الگوی توسعه کشت محصولات باغی

دوره 11، شماره 4، تیر 1400، صفحه 175-194

10.22125/iwe.2021.133758

محسن عادلی ساردوئی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ علی اکبر براتی؛ حسن خسروی


هشدار اولیه بیابان‌زایی آبخوان دشت مشهد بر اساس پیش‌بینی پارامترهای کمی و کیفی آب زیرزمینی

دوره 11، شماره 4، تیر 1400، صفحه 382-399

10.22125/iwe.2021.133771

مهدی گل افشانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ ، آرش ملکیان؛ خالد احمدآلی؛ سمانه باقری


مطالعه مکان‌یابی پتانسیل استحصال آب باران در مناطق خشک با استفاده از روش TOPSIS ؛ مطالعه موردی دشت انارک

دوره 7، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 60-74

زهرا تحویلی؛ ، آرش ملکیان؛ حسن خسروی؛ شهرام خلیقی سیگارودی