نویسنده = بابک شاهی نژاد
تعداد مقالات: 4
3. بهینه سازی شبکه های آبیاری با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات توسعه یافته و برنامه ریزی خطی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 187-199

حسن ترابی؛ حسن گلیج؛ دانیال میرشاهی؛ بابک شاهی نژاد