بررسی کارایی مصرف آب و عوامل مؤثر بر آن در تولید انگور در شهرستان بیجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه ارومیه

چکیده

با توجه به محدودیت منابع آب در مناطق خشک جهان، استفاده از روش­های نوین آبیاری با راندمان بالا و بدون محدویت استفاده از آبهای شور و پساب­ها، در کشاورزی امری ضروری است. یکی از راه­های افزایش بهره­وری آب در بخش کشاورزی، استفاده از روش آبیاری با استفاده از سیستم بخار- سفال است. در این مطالعه یک روش جدید از آبیاری سفالی که قابلیت انتقال رطوبت و مواد مغذی به خاک را داراست معرفی می­گردد. هدف از این پژوهش مقایسه الگوی توزیع رطوبت در آبیاری سفالی با استفاده از آب و بخار آب می­باشد. این پژوهش در قالب یک طرح آزمایشگاهی با سه بار تکرار انجام گرفت. سیستم مورد نظر برای انجام آزمایش شامل دو عدد پلکسی گلس شفاف به ابعاد یکسان (40×30×130 سانتی­متر) می­باشد. لوله­های سفالی بکار گرفته شده در هرکدام از باکس­ها دارای ابعاد یکسان بودند (به طول 90 و قطر 5 سانتی­متر ). پرلیت –کوکوپیت با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مشخص به عنوان بستر کشت استفاده شد. اندازه­گیری رطوبت حجمی خاک با استفاده از رطوبت سنج مقاومتی آنالوگ صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که توزیع زمانی و مکانی رطوبت در نمونه و شاهد به شکل یکنواخت صورت گرفته است اما به ازای تراوایی یکسان در لوله­های سفالی در یک بازه زمانی برابر، حجم رطوبت انتقالی به خاک توسط سیستم بخار- سفال کمتر از سیستم آب- سفال بوده است. این در حالی است که لوله­های سفالی دراری خاصیت خودتنظیمی بوده و موجب انتقال رطوبت به خاک تا حد ظرفیت زراعی می­گردد که موجب می­شود نیاز آبی گیاه در هر دو حالت تامین شود. نتیجه اینکه راندمان استفاده از بخار آب نسبت به آب در لوله­های سفالی بالاتر است. همچنین بخار به علت عاری بودن از املاح، موجب گرفتگی لوله­های سفالی نمی­گردد و طول عمر لوله­ها افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of moisture distribution in new pottery irrigation (steam-pottery)

نویسندگان [English]

  • Zakiyeh Davoodniya 1
  • Sedigheh Hashemibonab 1
  • morteza molaei 2
2 department of agricultural economics, faculty of agriculture, urmia university
چکیده [English]

Regarding the scarcity of water resources in arid regions of the world, using more efficient irrigation systems is essential in agriculture. Possible option for improving agricultural water productivity is the irrigation method using steam- pottery system. This study introduces a new method of pottery irrigation system that is capable of transferring moisture and nutrients into the soil. The experimental system consisted of two clear plexiglasses with the dimension of 130 × 40 × 40 cm. The clay pipes were used in each of the boxes had the same dimensions (length 90 and diameter 5 cm). Perlite-coco peat is used as a soil. The volumetric moisture content of the soil was measured by using an analog moisture meter. The data recorded by the sensors were analyzed in both the steam-pottery system, and the water-pottery system. The results show that the distribution of moisture is uniform for both of them, in terms of time and space. However, the amount of moisture in the steam-pottery system is less than water-pottery system. The result is that in the steam-pottery system, the water demands of the plant are met, with total water use less than it was in the water-pottery system.  Other advantages of the steam-pottery system over the water-pottery system are that the pipes are not clogged and their service life is greatly extended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steam
  • Clay Pipe
  • Irrigation System
  • Moisture Distribution
افشار جهانشاهی، م. زارع ابیانه، ح. نقوی، هرمزد. اسلامی، ا. بررسی تاثیر دو عمق نصب قطره چکان با دبی­های یکسان بر توزیع رطوبت در سیستم آبیاری قطره­ای زیرسطحی و شبیه­سازی الگوی توزیع رطوبت و مدل سازی آن با HYDRUS-2D. 1391. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب. سال سوم. شماره دهم. صفحه­های 101- 113.
بیرجند مشیری، و. قهرمان، ب. داوری، ک. جلینی، م. 1395. اندازه گیری، شبیه سازی و مقایسه الگوی خیس شدگی خاک، تحت سامانه های آبیاری قطره ای زیرسطحی و سفالی زیرسطحی، سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.
خانجانی، س. دلیر حسن نیا، ر. بررسی گسترش جبهه رطوبتی در آبیاری قطرهای تحت منبع خطی در خاک دو لایه. 1393. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. ب. جلد 28. شماره 2.
 
طالبی نوزر، س.م. ناظمی، ا.ح. صدرالدینی، س.ع.ا. دلیرحسن نیا، ر. 1394. بررسی الگوی توزیع رطوبت، تحت منبع آب نقطه ای سطحی در بافت های متفاوت خاک، پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم کشاورزی . 1394 . کارشناسی ارشد.
 
نوروزیان، ز. صدرالدینی، ع.ا. ناظمی، ا.ح. دلیر حسن نیا، ر. 1395. بررسی تجربی و عددی توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره­ای زیر سطحی در خاک­های لایه­ای مسطح و شیب­دار. نشریه دانش آب و خاک. جلد 26، شماره 2/4. صفحه­های 13 تا 27.
Anonymous. 1997. Source book of alternative technologies for fresh water augmentation in Latin America and the Caribbean. International Environmental Technology Centre, United Nations Environment Programmed (UNEP), Washington, DC, USA.
 
Bahrami, H. A., Ghorbani-Vaghei, H., Alizadeh, P., Nasiri, F. and Mahallati, Z. 2011. Fuzzy modeling of soil water distribution using porous clay capsule irrigation from a subsurface point source. Sens. Lett. 8(1): 75-80.
 
Bainbridge,D.A. 2001. Buried clay pot irrigation: littleknown but very efficient traditional method of irrigation. Agricultural Water Management, 48:79– 88.
 
Bresler, E. 1978. Analysis of trickle irrigation with application to design problems. Irrig. Sci. 1: 13-17.
Cote, C.M., Bristow, K.L., Charlesworth, P.B., Cook, F.J., and Thorburn, P.J. 2003. Analysis of soil wetting and solute transport in subsurface trickle irrigation. Irrig. Sci. 22: 143-156.
Dirksen, C. 1978. Transient and steady flow from subsurface line sources at constant hydraulic head in anisotropic soil. Trans. ASAE. 21: 5. 913-919.
Gilley, J.R., and Allred, E.R. 1974. Infiltration and root extraction from subsurface irrigation laterals. Trans. ASAE. 17: 5. 927-93.
Li, J., Zhang, J., and Rao, M. 2004. Wetting Pattern and Nitrogen Distribution as Affected by Fertilization Strategies from a Surface Point Source. Agri. Water mang. 67: 89-104.
 
Philip, J.R. 1991. Effects of root and subirrigation depth on evaporation and percolation losses. Soil Sci. Soc. Am. J. 55: 1520-1523.
Saleh, E. and Setiawan, B. I. 2010. Numerical modeling of soil moisture profiles under pitcher irrigation application. Agric. Eng. Int. CIGR J. 12(2): 14-20.
 
Siyal, A. A., Van-Genuchten, M. T. and Skaggs, T. H. 2009. Performance of pitcher irrigation system. Soil Sci. 174(6): 312-320.
 
Thorburn, P.J., Cook, F.J., and Bristow, K.L. 2003. Soil-dependant wetting from trickle emitters: Implications for system design and management. Irrig. Sci. 22: 121-127.