نویسنده = جاسم امینی‌فر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ‌کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب رقم T.215 سویا

دوره 3، شماره 3، بهار 1392، صفحه 24-34

جاسم امینی‌فر؛ غلامرضا محسن‌آبادی؛ محمد‌حسن بیگلویی؛ حبیب‌ا... سمیع زاده