نویسنده = حجت کرمی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی ارتباط بین شاخص‌های نظریه آشوب در رفتارنگاری جریان رودخانه‌ای در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت

دوره 9، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 98-116

مهسا بوستانی؛ حجت کرمی؛ سید فرهاد موسوی؛ سعید فرزین


4. مدل بهینه‌سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت

دوره 9، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 46-60

سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ مهدی ولیخان انارکی؛ محمد احترام


5. مطالعه عددی اثر اندرکنش پایه پل و تکیه‌گاه مستطیلی بر خصوصیات جریان

دوره 8، شماره 3، بهار 1397، صفحه 62-77

سمیه انجم روز؛ حجت کرمی؛ خسرو حسینی؛ سعید فرزین


6. آنالیز عددی مشخصه‌های جریان عبوری از سرریز استوانه‌ای با استفاده از مدل Flow3D

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-18

حجت کرمی؛ سعید فرزین؛ الهام ضمیری؛ شهاب نیّر


7. تحلیل سه‌بعدی تأثیر تکیه‌گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D

دوره 7، شماره 3، بهار 1396، صفحه 16-31

حجت کرمی؛ خسرو حسینی؛ سعید فرزین؛ محمدرضا نیک پور؛ سمیه انجم روز