کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی اثر رژیم‌های کم آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب خیار در اهواز

دوره 13، شماره 1، مهر 1401، صفحه 161-175

10.22125/iwe.2022.158521

ساناز شکری؛ منا گلابی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ ناصر غالم زاده انصاری؛ دن استرو


طبقه بندی ویژگی‌های مهم کیفیت آب‌های آبیاری و بررسی تاثیر آن ها بر عملکرد پسته

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 292-303

10.22125/iwe.2019.100760

علی زین الدینی؛ مهدی امیرپور؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ پیمان اسفندیارپور


شبیه‌سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 6، شماره 1، آذر 1394، صفحه 166-179

، مجتبی خوش روش؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ پویا شیرازی؛ محمد حسین نجفی مود


اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف

دوره 5، شماره 1، آذر 1393، صفحه 1-13

فریده السادات هاشمی نسب خبیصی؛ محمد موسوی بایگی؛ بهرام بختیاری؛ محمد بنایان اول


تأثیر ‌کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب رقم T.215 سویا

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 24-34

جاسم امینی‌فر؛ غلامرضا محسن‌آبادی؛ محمد‌حسن بیگلویی؛ حبیب‌ا... سمیع زاده


تاثیرکم‌آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 67-76

عباس رضائی استخروئیه؛ سعید برومند نسب؛ عبدالرحیم هوشمند؛ محمدجواد خانجانی