کلیدواژه‌ها = رواناب
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تغییرات فصلی عناصر سنگین رواناب در حوزه آبخیز شهری بجنورد

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 405-418

10.22125/iwe.2022.146417

حسن ایزانلو؛ کریم سلیمانی؛ کاکا شاهدی


2. ارزیابی مدل مدیریت سیلاب SWMM5.0در شبیه سازی رواناب شهری (مطالعه موردی: حوضه شهری نیشابور)

دوره 10، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 68-81

10.22125/iwe.2020.107092

صدیقه اروند؛ مهدی دلقندی؛ زهرا گنجی نوروزی؛ اکبر علیپور


4. اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای اقلیمی و رواناب حوضه توسط مدل HBVتحت سناریوهای مدل BCM2

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 129-139

میثم حیدری؛ محمدرضا خزایی؛ علی اکبر اختری


6. تعیین مکان مناسب جهت جمعآوری رواناب باران در یک حوضه؛مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات

دوره 5، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 94-108

زهره آبشناسان؛ سیدرضا خداشناس؛ امین علیزاده؛ کامران داوری داوری؛ مرتضی اکبری


7. حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه‌ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 1-13

حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ فریبرز عباسی؛ مریم نوابیان