نویسنده = سیدرضا خداشناس
تخمین پارامترهای مدل غیرخطی نوع پنجم ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین شاهین هریس

دوره 11، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 128-141

10.22125/iwe.2021.128119

سعید خلیفه؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی؛ وحید خلیفه


بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران

دوره 8، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 18-29

اکبر مختارپور؛ سیدرضا خداشناس؛ کامران داوری


تعیین مکان مناسب جهت جمعآوری رواناب باران در یک حوضه؛مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات

دوره 5، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 94-108

زهره آبشناسان؛ سیدرضا خداشناس؛ امین علیزاده؛ کامران داوری داوری؛ مرتضی اکبری