نویسنده = سیدرضا خداشناس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران

دوره 8، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 18-29

اکبر مختارپور؛ سیدرضا خداشناس؛ کامران داوری


2. تعیین مکان مناسب جهت جمعآوری رواناب باران در یک حوضه؛مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات

دوره 5، شماره 3، بهار 1394، صفحه 94-108

زهره آبشناسان؛ سیدرضا خداشناس؛ امین علیزاده؛ کامران داوری داوری؛ مرتضی اکبری